لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

اطلاعات کلی

سیستم کنترل پنــــــل P-PCS بــــرای کنترل موقعیت بـــازوهای آویــــزدر تمامی جهات طراحی شده است .

در طراحی این سیتم سادگی عملکرد و کارایی فوق العاده لحاظ شده است به نحوی که یادگیری عملکرد کنترل پنل با یــــک بار تجربه حاصل خواهد شد.

P-PCS با استفاده از پرتکل سریال RS 485 قادر به کنترل 512 سیستم بازوی آویز می باشد.

نکته:

از آنجایی که برای ارتباط P-PCS با بازوهای آویز موتورایز تنها از یک رشته کابل استفاده می شود لذا هزینه نهایی به واسطه عدم استفاده از رشته کابل های رابط متعدد در استودیوهای سنتی کاهش خواهد یافت.

فرکانس انتقال دیتا : 443MHZ

میزان فاصله انتقال صحیح دیتا : 70 M

فضای باز:250M

  • P - PCS

    از آنجایی که برای ارتباط P-PCS با بازوهای آویز موتورایز تنها از یک رشته کابل استفاده می شود لذا هزینه نهایی به واسطه عدم استفاده از رشته کابل های رابط متعدد در استودیوهای سنتی کاهش خواهد یافت.

  • R-PCS

    شرکت بعثت با توجه به شناخت نیاز نور پردازی در محیط داخلی استودیو رادیو کنترل R-PCS را طراحی نموده است.

    با استفاده از این سیستم نورپرداز قادر است بازوهای آویز را به صورت تک تک و جداگانه در محیط داخل استودیو در جهات تنظیم نماید.

  • چیدمان فضا

PCS