لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

اطلاعات کلی

از این بازوی آویز برای نگه داشتن تجهیزات و یا پروژکتورها در ارتفاع ثابت استفاده می شود.

ارتفاع سازه کاملا ثابت بوده و بنا به سفارش ارتفاع مورد نظر قابل ارائه می باشد.

  • اندازه

FDA