لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

اطلاعات کلی

ریل های عصایی از جنس لوله آلومینیومی با وزن کم و قابلیت جمع شوندگی امکان برپا شدن در هر محیط همواری را داشته و به صورت خودکار با فاصله چرخ های دالی هم محورمی شوند.این ریل برای استفاده بادالی های سبک مانند دالی چابک و دوربین های سبک DV و HDV مناسب می باشد. علاوه بر ریل های مستقیم، ریل منحنی با زاویه 22/5 درجه نیز به همراه مجموعه قابل ارائه می باشد.

آلومینیمی تاشو